کامپوزیتهای فلزی ضد حریق آلوبوند

داده های فنی

داده های فنی داده های فنی داده های فنی داده های فنی دسته بندی & انبار کردن آلوبوند ضد آتش آ سی پی ( پی دی اف) رنگ و روغن سازی       نگهداری و نظافت       مشخصات       کیفیت