• ساختمانهای اداری
  • هتل ها
  • ساختمانهای مسکونی
  • ساختمانهای تجاری
  • تفرجگاهها و باشگاهها
  • مراکز حمل و نقل
  • پمپ بنزینها
  • موارد دیگر