موارد استفاده

آلوبوند آرایه ای از رنگها و طرح هاست که همراه با قابلیت طبیعی تشکیل اشکال مختلف و دوام خطوط و مقاومت در برابر آب و هوا رویای هر معماری را میسازد! شرکتهای بزرگ و چند ملیتی، تمایلات قطعی خود را برای اظهار طرح های شخصی خود بیان میکنند. آلوبوند به یک انتخاب طبیعی برای رسیدن به این هدف میشود. کاربردهای احتمالی تنها در ذهن معماران محدودیت دارد.تمام شرکتهای بزرگ و چند ملیتی تمایل قطعی برای بیان ساختار طرحهای شخصی خود دارند و در این راه آلوبوند یک انتخاب طبیعی برای رسیدن به این هدف میباشد. کاربردهای احتمالی محدود به تصورات معماران دارد. تنوع ورقهای کامپوزیت فلزی آلوبوند به محصولات خود امکان داشتن کاربردهای متداول وهمچنین استفاده های نواورانه میدهد.